OPIS SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W WYCHOWANIU

Fragment Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania "WZRASTANIE"

 1. Zachowanie oraz aktywność nagradzana i uznawana

  Uczeń:

  • poprawia oceny, zaprzestaje spóźnień, opanowuje agresję;
  • przejawia inicjatywę w różnorodnych działaniach (np. zorganizowanie imprezy klasowej, akcji charytatywnej);
  • systematycznie wyróżnia się postawą w pracach kół zainteresowań, samorządu uczniowskiego, organizacjach młodzieżowych;
  • pomaga koledze w trudnych sytuacjach (np. w nauce);
  • wywiera dobry wpływ na kolegów;
  • wyróżnia się kulturą osobistą.

 2. Pochwały i nagrody

  Pochwała ustna:

  • bezpośrednia, indywidualna,
  • przed klasą (Udzielam pochwały ...),
  • przed rodzicami,
  • przed grupą wiekową lub całą szkołą.

  Pochwała pisemna:

  • dyplom, list pochwalny,
  • nagroda książkowa, bilet do teatru, kina.
  • podniesienie oceny z zachowania.

 3. Zachowanie przynoszące uszczerbek dobremu imieniu ucznia i szkoły

  Uczeń:

  • spóźnia się. wagaruje. jest arogancki;
  • narusza godność własną, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły;
  • nie reaguje prawidłowo na uwagi nauczycieli (nic podporządkowuje się poleceniom nauczycieli wynikającym z pełnienia przez nich obowiązków);
  • rozwiązuje problemy w nieetyczny sposób (agresja, przemoc, obelga, niecenzuralne słownictwo);
  • gnębi, znęca się psychicznie nad kolegami;
  • niszczy mienie kolegów i szkoły;
  • naraża swoim zachowaniem siebie i kolegów na utratę zdrowia;
  • posługuje się kłamstwem i pomówieniem;
  • pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki;
  • nakłania kolegów do palenia- picia, zażywania narkotyków.

 4. Kary

  • Upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy.
  • Nagana ustna udzielona na forum klasy przez nauczyciela, pedagoga, dyrektora (Udzielam nagany...) - z powiadomieniem rodziców.
  • Nagana pisemna udzielana przez dyrektora (w sytuacjach szczególnych - naruszenie prawa - obecny jest inspektor do spraw nieletnich) z wpisaniem do akt.
  • Przeniesienie decyzją Rady Pedagogicznej do klasy równoległej.
  • Przeniesienie do innej szkoły

 5. Próg tolerancji

  Program zakłada, że wychowanie jest procesem, a nauczyciel towarzyszy uczniowi we wzrastaniu. Dlatego też zakłada się sytuację, w której uczeń ma możliwość poprawienia się, zadośćuczynienia złu w sposób i na warunkach omówionych wspólnie (np. spisanie kontraktu) ze wszystkimi podmiotami (uczeń, rodzic, pedagog, wychowawca, dyrektor, ew. insp. ds. nieletnich).