Przedmiotowy System Oceniania z Religii

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20.

1. Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach na poszczególne stopnie:

 • przekazywanie uczniom informacji podczas lekcji,
 • informacja ustna na spotkaniach z rodzicami,

2. Wymagania na poszczególne oceny:

II.Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem: wiedzy, umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu
DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 1. Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;
 2. Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;
 3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;
 4. Prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń);
 5. Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 6. Często opuszcza katechezę;
 7. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
DOSTATECZNA

Uczeń:

 1. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym;
 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce;
 3. Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;
 4. Prowadzi zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń) z notatkami z lekcji i pracami domowymi może być niestaranny;
 5. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;
 6. Nieregularnie uczęszcza na katechezę.
DOBRA

Uczeń:

 1. Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go, oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego;
 2. Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym;
 3. Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
 4. Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;
 5. Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
 6. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.
BARDZO DOBRA

Uczeń:

 1. Opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość;
 2. Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu;
 3. Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;
 4. Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach;
 5. Przejawia postawę apostolską.
CELUJĄCA

Uczeń:

 1. Posiadł wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie;
 2. Twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu;
 4. Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;
 5. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę celującą
NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
 2. Odmawia wszelkiej współpracy;
 3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

3. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, czyli:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 • konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych (np. podczas pracy z edytorem grafiki),
 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
4. Sposoby informowania ucznia o ocenie cząstkowej:

Forma aktywnościSposoby informowaniaCzęstotliwość
Odpowiedź ustnaUstnie po odpowiedziMin 1x w sem.
Praca domowaPisemnie - w zeszycie ucznia lub ustnieW zależności od materiału
Prowadzenie zeszytuPisemnie - w zeszycie uczniaMin 1 x w sem.
Prace dodatkoweUstnie lub pisemnieW zależności od materiału
Praca w grupieUstnie pod koniec lekcjiPod koniec lekcji na której wystąpiła ta forma.
AktywnośćUstnie: 3 "+" - bdb, a 3 "-" to ndstNa każdej lekcji

5. Zasady przeprowadzania prac klasowych, sprawdzianów, i kartkówek:

 • zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 • Każda z powyższych form min. raz w semestrze.

6. Ustalanie wpływu różnorodnych ocen cząstkowych na ocenę semestralną:

Klasówki, sprawdziany, kartkówki
40%
100%
Inne formy aktywności (odpowiedź, praca domowa, zeszyt, aktywność, zaangażowanie w duszpasterstwie, postawa wobec wiary)
60%

7. Ustalanie form poprawiania ocen z prac klasowych i sprawdzianów:
 • zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
8. Prace domowe zadawane w zależności od materiału. Czas przygotowania zgodny z WSO.

9. Ustalanie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy ucznia:

 • ustne przekazywanie informacji dotyczących posiadanych umiejętności przez ucznia i wskazanie kierunków dalszej pracy.
 • Rozwój osobowości oraz duchowości i praktyk religijnych.
10. Sposób informowania uczniów o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z Religii

 • Przekazywana przez nauczyciela informacja ustna w pierwszym tygodniu nauki zgodna z WSO
11. Sposoby oceniania i wymagania stawiane uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Nauczyciel wspomagający wspólnie z nauczycielem przedmiotu opracowują szczegółowe zasady WSO dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystując załącznik do WSO.